Статут партії «НОВЕ ЖИТТЯ»

Мета діяльності та завдання, напрямки діяльності Партії.
2.1. Основною метою діяльності Партії є сприяння зміцненню України як незалежної демократичної, суверенної, правової держави, досягнення громадської та міжнаціональної злагоди, сприяння національному, культурному, духовному відродженню української нації, сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, забезпеченню прав людини, участь у виборах та інших політичних заходах.

2.2. Основними завданнями Партії є:

— сприяння укріпленню в Україні принципів гуманізму, солідарності, солідарної справедливості, незалежності особи, що ґрунтується на вільній діяльності в усіх сферах суспільного життя і невід’ємності міжнародних визнаних прав і свобод особи;

— участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представництво в їх складі;

— сприяння впровадженню в життявласних програм, направлених на розвиток в Україні громадянського суспільства;

— участь у створенні належних умов життєдіяльності вітчизняного виробництва;

— підтримка заходів по запровадженню форм господарювання, як дійового механізму зміцнення соціальної, демократичної, правової української держави;

— сприяння створенню найкращого та найсприятливішого бізнес клімату в Україні шляхом прийняття активної участі в економічних та соціальних реформах;

— забезпечення високого рівня добробуту громадян України;

— утворення моральної та чесної влади;

— розбудова в Україні суспільства громадської солідарності;

— консолідація суспільства на засадах загальнолюдських цінностей;

— відстоювання пріоритету прав людини над правами класу, нації, держави;

— сприяння всебічному економічному прогресу України, розвитку різноманітних форм власності;

— забезпечення соціальної справедливості, створення розгорнутої програми соціального захисту прав та інтересів трудящих.

2.3. Для виконання статутних завдань Партія в установленому чинним законодавством порядку має право:

— вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України;

— брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

— використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації у порядку, встановленому відповідними законами України;

— ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу уїх створенні;

— можливість викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

— брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій ірішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку встановленому законом;

— вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

— представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях:

— сприяє демократизації українського суспільства, єднанню демократичних організацій, ініціативних громадян для створення умов розвитку демократії та суспільства громадянської солідарності;

— набувати майнові права;

— взаємодіє з іншими політичними та громадськими організаціями в Україні, які керуються принципами, що не суперечать ідейним засадам партії;

— проводить мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації), покликані донести до населення позицію партії з актуальних питань суспільного розвитку України;

— одержує в установленому законом порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації мети й завдань, передбачених цим Статутом;

— вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що випливають із статутних завдань партії;

— проводить прес-конференції, виступає з політичними заявами;

— бере участь у розробці та впровадженні в життя проектів
економічних та соціальних реформ.

2.4.  Партія може бути за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України.

Заборона діяльності Партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, обласних, міських, районних організацій Партії, її первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених цим статутом, припинення членства в політичній партії.

2.5. Діяльність Партії забороняється, якщо її дії спрямовані на:

 1. ліквідацію незалежності України;

2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

З) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;

 1. підрив безпеки держави;

5) незаконне захоплення державної влади;

6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;

 1. посягання на права і свободи людини;
 2. посягання на здоров’я населення.

2.6. Політична партія не може мати воєнізованого формування.

Міжнародна діяльність Партії.

3.1. Партія може підтримувати зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України.  Партія не може  укладати  угоди,  які ставлять  Партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.

3.2. Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

Членство в Партії.

4.1. Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.

4.2. Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній партії.

4.3. Членство в політичній партії є фіксованим. Обов’язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої на ім’я Голови Партії про бажання стати членом Партії. Вихід з Партії відбувається у такому ж порядку як івступ до неї. Заява про вступ до Партії затверджується Головою Партії.

4.4. Члену Партії видається партійний квиток, зразок якого затверджує Вища Рада Партії. Партійний квиток підписує Голова Партії. Заява подається на ім’я Голови Партії.

4.5. Членом Партії не можуть бути:

1) судді

 1. працівники прокуратури;
 2. працівники органів внутрішніх справ;
 3. співробітники Служби безпеки України;
 4. військовослужбовці;
 5.   працівники органів державної податкової служби;
 6. персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії призупиняють членство в Партії. Призупинення відбувається шляхом подання заяви на ім’я Голови Партії.

Членство в Партії може бути припинене внаслідок:

1) особистої письмової заяви на ім’я Голови Партії;

 1. виключення з Партії за дії, несумісні з її Статутом або програмними документами;
 2. невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Партії та її організацій;
 3. виключення з Партії за дії, що дискредитують Партію та наносять їй шкоду.

Членство в Партії може бути зупинене за рішенням Вищої Ради Партії.

Вища Рада Партії може виключати з членів Партії кожного члена Партії.

4.6. Член Партії має право:

— обирати та бути обраним до партійних керівних та контрольних органів;

— пропонувати зміни та доповнювання до Програми та Статуту Партії;

— відкрито висловлювати свої думки та пропозиції з усіх питань партійного та громадського життя, брати участь в виробленні та реалізації політики Партії;

— вносити партійні внески, вносити благодійні кошти;

— отримувати підтримку з боку Партії для захисту своєї партійної честі та гідності;

— вільно виходити з Партії, Вища Рада Партії може виключити з членів Партії громадянина України за порушення Програми та Статуту Партії.

4.7. Член Партії зобов’язаний:

— визнавати Програму та Статут Партії;

— сплачувати вступні та членські внески;

— активно пропагувати Програму та Статут Партії.

Організаційна Структура Партії.

5.1. Партія самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом. Територіальні та місцеві організації (осередки) Партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

5.2. Територіальними організаціями (осередками) Партії є їїорганізації (осередки) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські організації (осередки).

5.3. Територіальні організації (осередки) утворюються на установчих зборах і набувають статусу партійної організації (осередку) після їх визнання Вищою Радою Партії.

Територіальні та місцеві партійні організації можуть набувати статусу юридичної особи після прийняття відповідного рішення Вищої Ради Партії та реєстрації у встановленому законом порядку.

5.4. Територіальні організації (осередки):

 1. організують виконання програмних документів Партії, рішень ті керівних органів та своїх власних;
 2. координують роботу місцевих та первинних організацій (осередків), що входять до їх складу;
 3. виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, провадять їх в життя;

4) співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

 1. організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;
 2. беруть в установленому чинним законодавством порядку участь у виборах до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку встановленому відповідними Законами України;

7) мають право засновувати друковані засоби масової інформації, оприлюднюють позицію Партії.

Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські партійні організації (осередки) прирівнюються до обласних організацій (осередків) Партії.

5.5. Місцевими організаціями (осередками) Партії є її районні, районні в містах, міські, селищні та сільські організації (осередки).

Місцеві організації (осередки), які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіальних організацій (осередків), що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

5.6. Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські партійні організації (осередки), обласні та інші організації (осередки) можуть бути розпущені за рішенням Вищою Радою Партії.

5.7. Місцеві організації (осередки) утворюються на установчих зборах і набувають статусу партійної організації (осередку) після їх визнання Вищою Радою Партії.

Місцеві організації(осередки) можуть бути розпущені за Рішенням Вищої Ради Партії.

5.8. Місцеві організації (осередки):

 1. здійснюють реалізацію рішень керівних органів Партії, її програмних документів;

2) беруть участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій, осередків вищого рівня;

 1. розробляють стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем;
 2. координують роботу тих місцевих організацій (осередків), які входять до їхнього складу, надають їм допомогу у вирішенні нагальних та перспективних проблем відповідної території;
 3. співпрацюють з профспілковими організаціями, осередками місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;
 4. в  установленому чинним законодавством порядку, беруть участь у виборах до інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
 5. проводять виборчі кампанії Партії на відповідній території;
 6. пропонують своїх активістів до керівних органів Партії та відповідної територіальної організації (осередку);

9) оприлюднюють позицію Партії.

5.9.Керівними органами територіальної, місцевої організації (осередку) є її конференція та президія; контрольним органом — контрольно-ревізійна комісія (ревізор); керівною особою – Голова  організації (осередку).

Керівні органи та голова територіальної, місцевої організацій (осередку) діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.

5.10.Вищим керівним органом територіальної, місцевої організації (осередку) є конференція.

Конференція територіальної, місцевої організації (осередку) скликається президією не рідше одного разу на сім років.

Позачергова конференція територіальної партійної організації (осередку) може бути скликана за ініціативою Вищої Ради Партії.

5.11. Конференція територіальної, місцевої організації (осередків):

 1. обирає голову організації (осередку) на термін не більший, ніж сім років;
 2. обговорює звіт Голови осередку (організації), дає оцінку її роботи;
 3. обирає голову Контрольно-ревізійної комісії або ревізора на термін не більший, ніж сім років;
 4. визначає чисельний склад та обирає Контрольно-ревізійну комісію на термін не більший, ніж сім років. Заслуховує та затверджує звіт Контрольно-ревізійної комісії (ревізора);
 5. може визначати чисельний склад заступників голови організації (осередку) та обирати заступника (заступників) голови організації (осередку);
 6. реалізує право власності на майно та кошти організації (осередку) затверджує її бюджет;

7) відповідно до встановлених норм Вищою Радою Партії обирає делегатів партійних з’їздів, а також делегатів конференцій територіальних та місцевих організацій (осередків);

8) при виборах до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб затверджує кандидата від Партії для балотування або приймає рішення про підтримку кандидата (узгодженого списку кандидатів) від інших партій;

 1. може відмінити рішення керівних органів та голови своєї організації (осередку), а також рішення керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій (осередків), які входять до її складу.

Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів конференції.

Процедура голосування визначається конференцією.

5.12.Президія обирається конференцією на термін не більший, ніж сім років. До складу президії входить за посадою голова організації (осередку).

5.13. 3асідання президії скликаються головою організації (осередку). Позачергове засідання президії територіальних та місцевих організацій (осередків) може бути скликане за ініціативою Вищої Ради Партії.

5.14. Рішення президії організації (осередку) можуть прийматися як на їїзасіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення президії, прийняте на її засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів президії. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу президії.

5.15. Президія територіальної, місцевої організації (осередку):

1) здійснює керівництво організацією (осередку), несе відповідальність за її діяльність;

 1. робить заяви від імені організації (осередку);
 2. скликає конференції та визначає норми представництва на конференціях для тих організацій (осередків), які входять до складу даної організації (осередку);

4) може встановлювати чисельний склад заступників голови організації та обирати заступника (заступників) голови організації (осередку);

 1. приймає рішення про заснування в установленому порядку друкованих засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;
 2. в межах, визначених конференцією, розпоряджається коштами та майном організації (осередку), призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;
 3. може відмінити рішення голови організації (осередку), а також рішення керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій (осередків), які входять до складу даної організації (осередку);
 4. звітує перед членами організації (осередку) за свою діяльність;
 5. вирішує інші питання діяльності організації (осередку) відповідно до статутних завдань.

5.16 У період між конференціями, засіданнями президії діяльністю організації (осередку) керує її голова, який обирається конференцією на термін не більший, ніж сім років. Голова організації (осередку) входить за посадою до складу її президії.

5.17. Голова територіальної, місцевої організації (осередку):

 1. без доручення представляє організацію (осередок) в зовнішніх стосунках;
 2. робить заяви від імені організації (осередку);
 3. має право підпису фінансових та інших документів організації (осередку);
 4. скликає та організує засідання президії організації (осередку), головує на них;
 5. здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами організації (осередку), приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх штатних працівників;
 6. може делегувати частину своїх повноважень своєму заступникові (заступникам);
 7. несе відповідальність і звітує перед організацією (осередком) за свою діяльність.

5.18. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) територіальної, місцевої організації (осередку):

 1. здійснює контроль за дотриманням цього Статуту та програмних документів Партії, чинного законодавства в діяльності даної територіальної, місцевої партійної організації (осередку), а також організацій (осередків), що входять до складу даної організації (осередку);
 2. зупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім конференції) та керівних осіб організацій (осередків), що входять до складу даної організації (осередку), які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;
 3. розглядає пропозиції, скарги та заяви членів організації (осередку) і приймає рішення щодо них;
 4. апелює до керівних органів або Контрольно-ревізійної комісії організації (осередку), (ревізора) вищого рівня або Контрольно-ревізійної комісії Партії;
 5. здійснює періодичні ревізії статутної діяльності організації (осередку) та створених нею органів, а також виконання її бюджету.